“Pamana” – Jovi Ednave

Pamana

Ang kamatayan ay hindi maiiwasan. Ang kamatayan ay darating sa atin kung hindi ngayon ay bukas. Ang ibang mga tao ay nag-iisip na kung anong legado ang maiiwan nila pag sila ay pumanaw na. Bakit napakaimportante nito sa ibang tao? Ang iba ay panay at walang hanggan kung mag-isip kung anong marka na maiiwan nila sa kanilang mga minamahal sa buhay; kung ano ang mga gagawin nila upang mag-iwan ng memoryang hindi makakalimutan ng iba.

Para sa akin, gusto kong maalala ako ng mga mahal ko sa buhay bilang isang tao na nagpapahalaga sa buhay; isang taong yumayakap at minamahal ang buhay. Gustokong maalala ako bilang isang mabait na tao. Gusto kong maging instrumento para matulungan ko ang ibang tao. Gusto kong maging instrumento sa pagbabago; para palakasin ang loob ng mga taong nawawalan ng pag-asa. Gusto kong maniwala sila na may pagasa pa sa mundong ito at kahit mukhang wala ng pag-asa sa buhay na ito, gusto kong makita nila na may liwanag sa buhay na ito. May layunin ang mga bagay na sa tingin natin ay parusa sa atin. Ang isa pa na gusto kong maalala sa akin ng aking mga mahal sa buhay ay ang pagiging isang mabuting tao, at anglayunin ko ay magpakalat ng kabutihan. Hindi man natin alam kung ano ang ating layunin sa buhay, malalaman din natin ito sa tamang panahon. Mahalin natin ang buhay. Huwag tayong maging mapait sa buhay. Minsan man ay mapait ang buhay natin, pero malalaman din natin na may rason ang mga ito. Gusto kong maalala bilang isang kaibigan na nakikinig at nauunawaan ang kanilang damdamin at hindi bilang isang tao na nagpipilit ng mga pamamaraan sa kanila upang maintindihan ang nangyayari sa kanilang buhay para lamang sila ay lumigaya.

Continue reading

Pagmumuni-muni ukol sa Kabilang Buhay

Ashley Cruz

Ang kamatayan ay isang bahagi ng buhay. Kahit na inaasahan o hindi inaasahan ang kamatayan ng isang mahal sa buhay, lahat ito ay bahagi ng plano ng Diyos para sa kanyang bayan. Ang kamatayan ng isang minamahal ay nakakapanghina sa isang indibidwal sa simula, pero ang taong iyon ay palalaguin mula rito at magiging malakas. Mas pahahalagahan niya ang isang indibidwal at ang kanyang oras sa piling ng kanyang mga mahal sa buhay. Malalaman rin niya na ang mga maliliit na argumento ay hindi talaga mahalaga. Maigsi ang buhay at kailangan nating mamuhay nang ganap habang kaya natin.

Nakaranas ako ng mga kamatayan ng mga kaibigan ko sa isang maagang edad. Kahit na hindi sila kapamilya ko,mahalaga sila sa aking buhay. Ang kanilang buhay, ang kanilang pdedikasyon at ang kanilang mga sakripisyo ay nagbibigay ng inspirasyon sa akin upang maging matagumpay sa aking buhay. Natutunan ko na ang kamatayan ay maaaring dumating kapag hindi inaasahan. Sa simula, maaaring ang pakiramdam mo ay hindi makatarungan at maari kang magalit sa mundo. Maari ring galit ka sa Diyos dahil sakamatayan ng mahal mo, pero alalahanin mo na lahat ng ito ay ayon sa plano ng Diyos. Dapat na silang magtungo sa isang mas mahusay na lugar, para hindi na sila nakikibaka at sa wakas maging masaya. Ginagamit natin ito bilang inspirasyon, upang madagdagan ang lakas at upang pahalagahan ang mga bagay na mayroon tayo sa buhay.

Salin sa Ingles

Death is a part of life. Regardless of whether of not death is expected or unexpected by the deceased’s loved ones, it is all part of God’s ultimate plan for his people. A death of a loved one will weaken an individual at first, but that person will eventually grow from it and become stronger. She/he will always learn to value their time more with their loved ones and realize that little arguments do not really matter. Life is short and we should try to enjoy it while we can.

I have experienced death at an early age. While they might not be my blood family, they were very important to me. Their lives, their dedication and the sacrifices they have made give me inspiration and motivation to become successful in my life. I learned that death may come when least expected. It may seem unfair at first and you may hate the world. You might even be mad at God for a little bit for taking a loved one away from you so quickly… but know that it is all in God’s plan. It was time for them to move on to a better place, to no longer struggle and to just be happy. We use it as inspiration, to grow stronger and to appreciate the things we have in life more.


Cherrilyn Badilla

Hindi ko maintindihan kung bakit ang mabubuting bagay nangyayari sa masasamang tao. Ang ibig kong sabihin ay hindi ko talaga nauunawaan kung bakit may masamang nangyayari sa mabuting tao at kung bakit ang ilang mga tao mas mahaba ang buhay samantalang ang iba ay kinukuha ang buhay. Bakit ang isang tao ay nararapat mabuhay nang mas mahaba kaysa sa ibang tao? Sumaisip ang gga tanong na ito noong ang aking lola ay namatay. Patuloy kong itinatanong sa aking sarili ang mga simpleng tanong tulad ng: “Ano ang punto ng pamumuhay kung ang lahat naman ay hahantong sa kamatayan sa kalaunan?” Ginugugol natin ang ating buong buhay na maging pinakamahusay at sinusubukan nating gumawa ng pinakamabuti sa ating buhay, lamang na ang kamatayan naghihintay para sa amin sa dulo ng kalsada.

At ano ang mangyayari pagkatapos ng kamatayan? Ako rin ay nagtataka kung ano ang mangyayari pagkatapos ng kamatayan. Hindi akosigurado kung maniniwala ako o hindi sa reinkarnasyon,o sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Lagi kong naririnig ang mga kuwento tungkol sa mga tao na nabubuhay-ulit bilang mga hayop o mga bagay, ngunit paano natin talagang malalaman kung ano ang nangyayari? Nagtataka ako kung ano ang hitsura ng langit at impiyerno. May mga tao na may mga pakpak nga kaya na talagang lumilipad na maligaya sa mga ulap sa itaas? Ang mga taong mahilig makipagsabwatan nga kaya ay naninirahan sa apoy sa kailaliman?

Ang malungkot na bahagi tungkol sa lahat ng aking mga tanong ay sa palagay ko hindi kailanman ako makakahanap ng mga sagot. Ang mga tanong na ito ay hindi mga katanungan na maaaring madaling malutas, hindi ko malalaman kung bakit ang mga tao ay nakaukol na mamatay sa isang tiyak na edad, at hindi ko malalaman kung ano ang buhay pagkatapos ng kamatayan hanggang sa ako ay mamatay. Minsan,sa tingin ko kapag ang isang tao ay namatay, ang kanilang buhay ay ganap na humihinto. Kaya kapag namatay ako, may sapat kaya akong kamalayan na alam kung ano ang nangyayari sa akin?

Isang bagay ang alam ko na ang buhay ay walang katiyakan, at ang buhay ay talagang masyadong maikli. Alam ko na ang buhay ay isang magandang bagay; anuman ang naghihintay sa atin sa kamatayan. Sa lupa, nakakaranas tayo ng kakayahang umibig, matuto, at umunlad. Tayo ay binigyan ng pagkakataon na makipag-ugnayan sa iba pang mga tao tulad natin at sabay na umibig at makatanggap ng pag-ibig. Ako ay pinagpala sa mga taong nakapaligid sa akin na tunay na nagmamalasakit sa akin at nagmamahal sa akin nang walang-pasubali. May mga tao akong nakadaop-palad ang mga tao kung kanino nagbahagi ako ng mga sandali na hindi ko makakalimutan, at hindi ko hahayaan ang takot sa kamatayan na mapigilan ako na lasapin ang kabuuan ng aking buhay.

Salin sa Ingles

I don’t understand why good things happen to bad people. What I mean to say is that I really don’t understand why bad things happen to good people and why some people’s lives get taken away. Why is it that one person deserves to live longer than another person? These questions were brought up when my grandmother passed away. I would constantly ask myself naïve questions like: “What is the point of living if we all are going to die eventually?” We spend our whole lives trying to be the best we can be and trying to make the best out of life, only to have death waiting for us at the end of the road.

And what happens after death? I also wonder what happens after death. I am not sure whether or not to believe in reincarnation, or life after death. I always hear these stories about people being reincarnated as animals or objects, but how would we really know what goes on? I wonder what Heaven and Hell look like. Are people with wings really flying happily in the clouds above? Are conniving people living in flames down below?

The sad part about all my questions is that I don’t think I will ever find answers. These questions are not questions that one can easily solve; I won’t be able to know why people have been destined to die at a certain age, and I will never know what life after death is like until I die. Sometimes I think that when one dies, their life comes to a complete stop. So when I die, will I be conscious enough to even know what is going on?

One thing I do know is that life is not for certain, and life is definitely too short. I know that life is a beautiful thing; regardless of the notion that death awaits us. On earth, we experience the ability to love, to learn, and to grow. We are given the chance to interact with other human beings and to love and receive love all at the same time. I have been blessed with people who truly care for me and love me unconditionally. I have met people whom I shared moments with that I will never forget, and I won’t let the fear of death stop me from living my life to the fullest.


Meghan Hynson

Gusto kong maalala ng lahat na nakapagbigay ako ng inspirasyon. Sa pamamagitan ng aksyon ko, gutso kong magbigay ng ispirasyon sa musika, sa buhay, at kaligayahan. Balang araw kapag pumanaw na ako, ang lahat ay matatandaan kung paano ako nagbigay sa kanila ng ispirasyon.

Salin sa Ingles:

I want everyone to remember that I was able to give inspiration. Through my actions, I want to give inspiration in music, in life, and in happiness. Someday, when I die, everyone will remember how I gave them inspiration.


Sean Sabino

Nararamdaman ko na walang buhay pagkatapos ng kamatayan. Nararamdaman ko na kung may tunay na Diyos, siya ay maawain at hindi tayo bibigyan ng buhay sa mundo na may kamalian upang magdusa upang magatamo lamang ng buhay sa kabila pagkatapos ng pisikal na kamatayan. Sa pakiramdam ko, ang buhay ay isang regalo na dapat nating lahat mahalin. Nakikipag-ugnayan tayo sa maraming kahanga-hangang, mapagmahal na mga tao sa ating mga buhay at hindi ko makita kung paanong ang Diyos ay abala sa paglikha ng may malasakit na mga tao upang pawiin lamang ang mga ito sa lupa matapos ang mga 70 taon..

Hindi sa naniniwala ako na walang Diyos. Naisip ko lamang na kung mayroon nga,, siya ay mas mapagmahal, maawain, at maunawain kaysa sa paglalarawan ng ating kultura sa kanya.. Hindi ako naniniwala na kung ang Diyos ay dumating sa lupa ngayon sa piling nating mga mortal, na aakusahan niya halimbawa, ang mga bading na tao at sasabihin sa kanila na ang kanilang buhay ay isang pagkakamali sa kagandahan ng buhay ng mga nilikha niya.

Salin Sa Ingles:

I feel that life after death is non-existent. I feel that if there is indeed a God, he is merciful and would not give us a flawed life on Earth to suffer through just to get to the afterlife. I feel that life is a gift that we should all cherish. We interact with so many wonderful, loving people in our lives and I cannot see how God would bother with instantiating such caring examples of people only to wipe them off the earth some 70 years later.

I do not think that there is no God. I simply think that if there is one, He is much more loving, merciful, and understanding than our culture has made him seem. I don’t believe that if God came down among us mortals nowadays he would be pointing at, for example, homosexual people and telling them that their lives are an atrocity to the beauty of the existence he created.